FANDOM


最後更新:2019/04/20
※ 可以用號碼來搜尋 (例如電腦按 ctrl+F)

↓系列彩蛋

1234, 1236, 1238, 1282, 1284, 1286, 1323
867, 929, 1017, 1049, 1074, 1124, 1170, 1146, 1207
871, 931, 1019, 1047, 1076, 1122, 1174, 1148, 1209

No1234 s No1236 s No1238 s No1282 s No1284 s No1286 s No1323 s

No0867 s No0929 s No1017 s No1049 s No1074 s No1124 s No1170 s No1146 s No1207 s

No0871 s No0931 s No1019 s No1047 s No1076 s No1122 s No1174 s No1148 s No1209 s↓系列金蛋

869, 933, 1021, 1051, 1078, 1126, 1172, 1150, 1211

No0869 s No0933 s No1021 s No1051 s No1078 s No1126 s No1172 s No1150 s No1211 s↓舊系列彩蛋

259, 271, 221, 451, 513, 463, 359, 401, 249, 547, 593, 565, 676, 703, 735, 762, 813, 837
253, 267, 219, 453, 507, 465, 361, 405, 251, 543, 587, 567, 684, 705, 739, 764, 811, 831
257, 265, 217, 459, 511, 471, 363, 403, 243, 549, 591, 563, 680, 701, 743, 760, 817, 829

No0259 s No0271 s No0221 s No0451 s No0513 s No0463 s No0359 s No0401 s No0249 s No0547 s No0593 s No0565 s No0676 s No0703 s No0735 s No0762 s No0813 s No0837 s

No0257 s No0267 s No0219 s No0453 s No0507 s No0465 s No0361 s No0405 s No0251 s No0543 s No0587 s No0567 s No0684 s No0705 s No0739 s No0764 s No0811 s No0831 s

No0253 s No0265 s No0217 s No0459 s No0511 s No0471 s No0363 s No0403 s No0243 s No0549 s No0591 s No0563 s No0680 s No0701 s No0743 s No0760 s No0817 s No0829 s↓舊系列金蛋

343, 391, 213, 455, 509, 467, 357, 408, 245, 541, 585, 571, 682, 699, 737, 756, 835
349, 398, 215, 457, 515, 469, 365, 410, 247, 545, 589, 569, 678, 707, 741, 758, 833

No0343 s No0391 s No0213 s No0455 s No0509 s No0467 s No0357 s No0408 s No0245 s No0541 s No0585 s No0571 s No0682 s No0699 s No0737 s No0756 s No0821 s No0835 s

No0349 s No0398 s No0215 s No0457 s No0515 s No0469 s No0365 s No0410 s No0247 s No0545 s No0589 s No0569 s No0678 s No0707 s No0741 s No0758 s No0823 s No0833 s↓最舊角色 (127、130、133、136、139、209 可上六星)

127, 130, 133, 136, 139, 203, 205, 207, 209, 211, 233, 235, 237, 239, 241

No0127 s No0130 s No0133 s No0136 s No0139 s
No0203 s No0205 s No0207 s No0209 s No0211 s
No0233 s No0235 s No0237 s No0239 s No0241 s↓最舊角色 (已絕版)

46, 48, 50, 52, 54, 112, 115, 118, 121, 124
47, 49, 51, 53, 55, 113, 116, 119, 122, 125
102, 104, 106, 108, 110

No0046 s No0048 s No0050 s No0052 s No0054 s No0112 s No0115 s No0118 s No0121 s No0124 s
No0047 s No0049 s No0051 s No0053 s No0055 s No0113 s No0116 s No0119 s No0122 s No0125 s
No0102 s No0104 s No0106 s No0108 s No0110 s


↓星辰限定

288, 289, 273, 485, 487, 327, 331, 332, 696, 698, 732, 755
287, 290, 274, 486, 488, 326, 330, 333, 695, 697, 731, 000

827, 845, 850, 885, 986, 1030, 1073, 1121, 1139, 1199, 1141, 1220
828, 846, 849, 884, 987, 1029, 1072, 1120, 1138, 1200, 1140, 1219

1222, 1224, 1226, 1244, 1295, 1303, 1364, 1366, 1384, 1394, 1396, 1400
1221, 1223, 1225, 1243, 1294, 1302, 1363, 1365, 1383, 1393, 1395, 1399

1411, 1416, 1428, 1431, 1438, 1474, 1470, 1484, 1554, 1562, 1575, 1587
1410, 1415, 0000, 0000, 1437, 1473, 1469, 1485, 1553, 1561, 1574, 1586

1477
1478

No0288 s No0289 s No0273 s No0485 s No0487 s No0327 s No0331 s No0332 s No0696 s No0698 s No0732 s No0755 s
No0287 s No0290 s No0274 s No0486 s No0488 s No0326 s No0330 s No0333 s No0695 s No0697 s No0731 s No0000 s

No0827 s No0845 s No0850 s No0885 s No0986 s No1030 s No1073 s No1121 s No1139 s No1199 s No1141 s No1220 s
No0828 s No0846 s No0849 s No0884 s No0987 s No1029 s No1072 s No1120 s No1138 s No1200 s No1140 s No1219 s

No1222 s No1224 s No1226 s No1244 s No1295 s No1303 s No1364 s No1366 s No1384 s No1394 s No1396 s No1400 s
No1221 s No1223 s No1225 s No1243 s No1294 s No1302 s No1363 s No1365 s No1383 s No1393 s No1395 s No1399 s

No1411 s No1416 s No1428 s No1431 s No1438 s No1474 s No1470 s No1484 s No1554 s No1562 s No1575 s No1587 s
No1410 s No1415 s No0000 s No0000 s No1437 s No1473 s No1469 s No1485 s No1553 s No1561 s No1574 s No1586 s

No1477 s
No1478 s↓積分限定 (Rank Event)

1068, 1144, 1187, 1274, 1229, 1351, 1385, 1439, 1498, 1467

No1068 s No1144 s No1187 s No1274 s No1229 s No1351 s No1385 s No1439 s No1498 s No1467 s↓協力限定 (Raid Event)

668, 789, 852, 942, 1031, 1068, 1116, 1144, 1165, 1189, 1278, 1331, 1357, 1377, 1359, 1449, 1521, 1539, 1563, 1577, 1590, 1603

No0668 s No0789 s No0852 s No0942 s No1031 s No1116 s No1165 s No1189 s No1278 s No1331 s No1357 s No1377 s No1359 s No1449 s No1521 s No1539 s No1563 s No1577 s No1590 s No1603 s↓星宿限定 (Point Event)

1412, 1432, 1479, 1481, 1451, 1535, 1550, 1567, 1579, 1588, 1598

No1412 s No1432 s No1479 s No1481 s No1451 s No1535 s No1550 s No1567 s No1579 s No1588 s No1598 s↓屬性限定

982, 1091, 1254, 1337, 1387, 1525
988, 1093, 1095, 1256, 1339, 1443, 1461
1089, 1250, 1321, 1368, 1541
1045, 1097, 1252, 1262, 1343, 1445
1070, 1099, 1258, 1341, 1345, 1559

No0982 s No1091 s No1254 s No1337 s No1387 s No1525 s
No0988 s No1093 s No1095 s No1256 s No1339 s No1443 s No1461 s
No1089 s No1250 s No1321 s No1368 s No1541 s
No1045 s No1097 s No1252 s No1262 s No1343 s No1445 s
No1070 s No1099 s No1258 s No1341 s No1345 s No1559 s↓異色限定

887, 941, 1040, 1080, 1176, 1152, 1231, 1288, 1325, 1369, 1379

No0887 s No0941 s No1040 s No1080 s No1176 s No1152 s No1231 s No1288 s No1325 s No1369 s No1379 s↓六月花嫁

1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1453

No1245 s No1246 s No1247 s No1248 s No1249 s No1453 s↓夏水祭

990, 991, 992, 993, 994, 1291, 1292, 1456

No0990 s No0991 s No0992 s No0993 s No0994 s No1291 s No1292 s No1456 s


==================== 公認首選 ====================

No1207 s 全體爆發
No1209 s 減傷補血輸出樣樣通

==================== 網台鑑定 ====================

No1049 s 血厚和全體減傷令人安心
No1236 s 大力攻擊,有 水屬性神族 的優勢
No0929 s 高速出血破盾,上位版梅鈴神族優勢
No0251 s 全體攻擊,練滿技可速刷
No0813 s 全體攻擊,練滿技可速刷
No0811 s 非加攻的加速隊長,令隊伍安定快速,但組隊較講究
No0837 s 大力攻擊
No0676 s 全體攻擊,適合速刷時推王關,高難度略嫌不足
No0684 s 全體減傷,被 No.0235騎士No.0407貝爾芬格No.1209賢者 等等搶了太多存在感
No0243 s 初期弱小,雖然打贏 強化關強破天際,問題是強化關太難,和新手無緣

==================== 其他角色 ====================

No0513 s 中毒專家,在 特定關卡 會用到
No0587 s 消暈專家,在 特定關卡 會用到
No0593 s 暈眩技初期好用,後期不易派上用場,除了被免疫外,有時打亂頭目的攻擊節奏會致命
No1238 s 較少用的速刷隊長,本身不適合速刷,本體性能不壞
No1170 s 隊長技不壞,其他較平凡
No0735 s 平凡
No0703 s 平凡, 有泳裝限定
No0871 s 玄人向, 有泳裝限定


除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。